​អ្នក​ដំណើរ​​ដែលធ្វើ​ដំណើ​រតាម​ទូក​ធំ​មួយដែល​ត្រូ​វបាន​ជួយសង្គ្រោះ​​បន្ទាប់​ការ​ឆេះ​។ AFP
Publication date 01 October 2023 | 17:40 | ICT

អ្នកដំណើរចំនួន ១៧៧ ​នាក់រួមទាំងជនចំណាកស្រុកត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីសាឡាងធំមួយ ដែលធ្វើដំណើរពីកោះ Lampedusa របស់អ៊ីតាលីទៅកាន់ទីក្រុង Sicily កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ បន្ទាប់ពីអគ្គីភ័យផ្ទុះឡើងនៅលើសាឡាង។

ព័ត៌មានច្រើនទៀត