ខុនដូសម្រាប់លក់នៅ Ly Huoth
តម្លៃៈ $116,500
ទំហំផ្ទះ: ទំហំៈ 62.97m2
ផ្ទះសំភារះ: ជាន់ទី 12 មាន ០1 បន្ទប់គេង ០1 បន្ទប់ទឹក សំភារៈកំប្លេរ រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Condo
ទីតាំង: សិ្ថតនៅសង្កាត់បឹងព្រលឹត
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
ខុនដូសម្រាប់លក់នៅ The Bridge
តម្លៃៈ $310,000
ទំហំផ្ទះ: ទំហំៈ 94.40m2
ផ្ទះសំភារះ: ជាន់ទី 29 មាន ០2 បន្ទប់គេង ០2 បន្ទប់ទឹក សំភារៈកំប្លេរ រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Condo
ទីតាំង: សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
Hard title
ដីសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $150/m2
ទំហំដី: ទំហំៈ 6,074m2
ផ្ទះសំភារះ: មានប្លង់រឹង ទីតាំងល្អ ល្អសំរាប់សាងសង់រោងចក្រ ឃ្លាំង ទិញទុកចំណេញ ។ល។
ប្រភេទ: Land
ទីតាំង: សិ្ថតនៅលើផ្លូវ32m ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 012 55 86 33
ខុនដូសម្រាប់លក់នៅ De Castle Royal
តម្លៃៈ $175,000
ទំហំផ្ទះ: ទំហំៈ 72.83m2
ផ្ទះសំភារះ: ជាន់ទី​ 10 មាន ០1 បន្ទប់គេង ០1 បន្ទប់ទឹក សំភារៈកំប្លេរ។
ប្រភេទ: Condo
ទីតាំង: សិ្ថតនៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី​ ១
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
Hard title
ដីសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $95/m2
ទំហំដី: ទំហំៈ 70,000m2
ផ្ទះសំភារះ: មានប្លង់រឹង ទីតាំងល្អ ល្អសំរាប់សាងសង់រោងចក្រ ឃ្លាំង ទិញទុកចំណេញ ។ល។
ប្រភេទ: Land
ទីតាំង: សិ្ថតនៅលើផ្លូវ32m ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 012 55 86 33
ខុនដូសម្រាប់លក់នៅ Casa Meridian
តម្លៃៈ $295,000
ទំហំផ្ទះ: 100m2
ផ្ទះសំភារះ: ជាន់ទី16A មាន០2បន្ទប់គេង ០2បន្ទប់ទឹក សំភារៈកំប្លេរ។
ប្រភេទ: Condo
ទីតាំង: សិ្ថតនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ (កោះពេជ្រ)
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
Hard title
ដីសម្រាប់លក់នៅក្បែរក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3
តម្លៃៈ $100/m2
ទំហំដី: ទំហំៈ 2,500m2
ផ្ទះសំភារះ: ប្លង់រឹង ទីតាំងល្អ ល្អសំរាប់សាងសង់រោងចក្រ ឃ្លាំង ទិញទុកចំណេញ ។ល។
ប្រភេទ: Land
ទីតាំង: នៅក្បែរក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3 សិ្ថតនៅលើផ្លូវ32m ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
យើងខ្ញុំមានគំរោងខុនដូជាច្រើនសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ ចាប់ពី $70,000 ទៅ $500,000
ផ្ទះសំភារះ: ប្រភេទ Studio ០1 បន្ទប់គេង ០2 បន្ទប់គេង ០3 បន្ទប់គេង និង Penthouse រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ។
ប្រភេទ: Condo
ទីតាំង: នៅទីក្រុងភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $155,000
ទំហំដី: ទំហំដីៈ 9.5m x 20.8m
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 7m x 11m
ផ្ទះសំភារះ: មាន ០4 បន្ទប់គេង រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅបុរីឌឹផ្លរ៉ា ផ្លូវជាតិលេខ 6A
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $450,000
ទំហំដី: ទំហំដីៈ 8m x 24m
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 6.5m x 13.5m
ផ្ទះសំភារះ: មាន ០4 បន្ទប់គេង រចនាស្អាតបរិយាកាសល្អ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡា LA សម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $340,000
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 5.2m x 12m
ផ្ទះសំភារះ: (សល់ខាងមុខ 8m និងខាងក្រោយ 6m) មាន ០4 បន្ទប់គេង រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅបុរី Villa Town ចាក់អង្រែលើ
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $930,000
ទំហំដី: ទំហំដីៈ 8m x 16m
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 200m2
ផ្ទះសំភារះ: មាន ០6 បន្ទប់គេង រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ ១
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាភ្លោះសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $305,000
ទំហំដី: ទំហំដីៈ 8m x 24m
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 6m x 12m
ផ្ទះសំភារះ: មាន០4បន្ទប់គេង រចនាស្អាត បរិយាកាសល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅក្នុងបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាកែង (Versailles Villa) សម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $720,000
ទំហំដី: ទំហំដីៈ 20m x 20m
ទំហំផ្ទះ: ទំហំផ្ទះ 12m x 12m
ផ្ទះសំភារះ: មាន ០5 បន្ទប់គេង រចនាស្អាត បរិយាកាស ល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅក្នុងបុរីហ្គ្រេនភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390
វីឡាកែងប្រភេទចាស្មីនណាសម្រាប់លក់
តម្លៃៈ $780,000
ទំហំដី: 14m x 26m
ទំហំផ្ទះ: 9m x 14m
ផ្ទះសំភារះ: មាន ០5 បន្ទប់គេង រចនាស្អាតបរិយាកាសល្អ ។ល។
ប្រភេទ: Villa
ទីតាំង: សិ្ថតនៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ ផ្លូវធំខាងក្រៅ
ទំនាក់ទំនង: ទូរស័ព្ទៈ 089 200 300 / 012 390 390

Pages