លោក ហ៊ុន សែន ស្នើ​ក្រុមអ្នកច្បាប់​សិក្សា​ច្បាប់​ក្នុង​ការដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​ភាពអាសន្ន បើ​សិន​ការទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព


លោក ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ​ក្រុមអ្នកច្បាប់​សិក្សា​ច្បាប់​ដើម្បី​ពិចារណា​ដាក់​ប្រទេស​ក្នុង​គ្រា​មាន​អាសន្ន ប្រសិន​បើ​ការអំពាវនាវ​របស់​លោក​ក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ មិនមាន​ប្រសិទ្ធភាព​។ អត្ថបទ៖ https://bit.ly/3alidB9