អចលនទ្រព្យនៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅទ្រឹង ទោះបីជាបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ


ក្រុមអ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថា ទោះបីកម្ពុជាបានបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរ និងអ្នកនិយោគបរទេស ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មកក្តី ក៏ទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅមិនទាន់មាន ដំណើរការល្អឡើងវិញនោះទេ។