ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ចំណាយ​លើ​ការ​នាំ​ចូល​កើន​ឡើង

ចំណាយ​លើ​ការ​នាំ​ចូល​កើន​ឡើង

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ កញ្ញា ២០១៣ | ១៦:១០

អ្នកយកព័ត៌មាន: រ៉ាន់ រើយ

ភ្នំពេញៈ កម្ពុជា​ចំណាយ​លើក​ការ​នាំ​ចូល​យាន​ជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​បាន​ឡើង​ជាង ៣៨ ភាគរយ​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៦ ខែ​ឆ្នាំ​នេះ​បើ​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: +855(0) 23 888 161 / 162
Fax: +855(0) 23 214 318