ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​តម្លៃ​ស្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក

តម្លៃ​ស្រូវ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក

សេដ្ឋកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ សីហា ២០១៣ | ១៦:៤១

អ្នកយកព័ត៌មាន: រ៉ាន់ រើយ

ការប្រមូលផលស្រូវរបស់កសិករនៅខេត្តបាត់ដំបងនាពេលកន្លងមក ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: +855(0) 23 888 161 / 162
Fax: +855(0) 23 214 318