ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ស្ថានភាព និង​សុខភាព​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា

សមាគម​ធនាគារ​នៅ​កម្ពុជា និង​សមាគម​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​បង្ហាញ​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព​នៃ​ស្ថានភាព និង​សុខភាព​នៃ​វិស័យ​ធនាគារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១១:៣៨

ចែករំលែក