ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុមហ៊ុន ខូ​ហ្វី ចុះ MoU ជាមួយ​អង្គការ SNV ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​​ដោយ​ចីរភាព​នៃ​ខ្សែ​ច្រ​វ៉ា​ក់ត​ម្លៃ​ដំណាំ​កាហ្វេ​នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​

ក្រុមហ៊ុន ខូ​ហ្វី ចុះ MoU ជាមួយ​អង្គការ SNV ដើម្បី​ការអភិវឌ្ឍន៍​​ដោយ​ចីរភាព​នៃ​ខ្សែ​ច្រ​វ៉ា​ក់ត​ម្លៃ​ដំណាំ​កាហ្វេ​នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២២ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១១:២៤

ចែករំលែក