ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​នាំចូល​សាច់គោ​គុណភាព​ខ្ពស់ និង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា ​ព្រមព្រៀង​ទ្វេភាគី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​យុគសម័យ​ឌីជីថល

ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ​នៃ​ការ​នាំចូល​សាច់គោ​គុណភាព​ខ្ពស់ និង​ពិធី​ចុះហត្ថលេខា ​ព្រមព្រៀង​ទ្វេភាគី​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ និង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​យុគសម័យ​ឌីជីថល

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កញ្ញា ២០២៣ | ០៩:៥៣

ចែករំលែក