ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​​កម្មវិធី​ព​ន្លឿ​ន​ធុរកិច្ច​ក្នុងការ​ផ្តល់ជំនួយ​វិនិយោគ​សម្រាប់​ធុរកិច្ច​ថ្មី​ និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​លើក​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​

​កម្មវិធី​ព​ន្លឿ​ន​ធុរកិច្ច​ក្នុងការ​ផ្តល់ជំនួយ​វិនិយោគ​សម្រាប់​ធុរកិច្ច​ថ្មី​ និង​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​លើក​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កញ្ញា ២០២៣ | ១០:០៥

ចែករំលែក