ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អិ​ល​អូ​អិ​ល​ស៊ី សហការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី «​ការអភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ក្នុង​យុគសម័យ​ឌីជីថល និង​ការចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​» ផ្តល់ជូន​ទាំង​ចំណេះដឹង និង​ឱកាស​ការងារ​

អិ​ល​អូ​អិ​ល​ស៊ី សហការ​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី «​ការអភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​ក្នុង​យុគសម័យ​ឌីជីថល និង​ការចូលរួម​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍​» ផ្តល់ជូន​ទាំង​ចំណេះដឹង និង​ឱកាស​ការងារ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៤ កញ្ញា ២០២៣ | ១៦:០៦

ចែករំលែក