ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ អ៊ូរី បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ

ធនាគារ អ៊ូរី បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ​វីសា​ទៅ​កាន់​ទីផ្សារ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៣ កញ្ញា ២០២៣ | ១៥:០១

ចែករំលែក