ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ ទទួល​បាន​ពាន​អន្តរជាតិ ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត ប្រកប​ដោយ​នវានុវត្តន៍ និង​រីក​ចម្រើន​លឿន​ជាងគេ

ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ ទទួល​បាន​ពាន​អន្តរជាតិ ជា​ក្រុមហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់រង​អាយុ​ជីវិត ប្រកប​ដោយ​នវានុវត្តន៍ និង​រីក​ចម្រើន​លឿន​ជាងគេ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ តុលា ២០២៣ | ១៤:៤៦

ចែករំលែក