ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មន្ទីរពេទ្យ​ជប៉ុន​សាន់រ៉ាយស៍ ប្រារព្ធខួប ៧ ឆ្នាំ​នៃការផ្តល់​សេវាថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ល្អបំផុត

មន្ទីរពេទ្យ​ជប៉ុន​សាន់រ៉ាយស៍ ប្រារព្ធខួប ៧ ឆ្នាំ​នៃការផ្តល់​សេវាថែទាំ​វេជ្ជសាស្ត្រ​ល្អបំផុត

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១៦:៥៣

ចែករំលែក