ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ផ្តល់​ជូន​តម្លៃ​ពិសេស​ពី​សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យអុំទូក

ផ្តល់​ជូន​តម្លៃ​ពិសេស​ពី​សណ្ឋាគារ ហៃយ៉ាត់ ក្នុង​ឱកាស​ពិធី​បុណ្យអុំទូក

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៨ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១៧:៣៥

ចែករំលែក