ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លា​ហើយ​ពាក្យ​ថា​ម៉ូតូ​ចាក់​សាំង ប្តូរ​មកវិញ​នូវ​ពាក្យ​ថា​ម៉ូតូ​អគ្គិសនី ONiON X-series

លា​ហើយ​ពាក្យ​ថា​ម៉ូតូ​ចាក់​សាំង ប្តូរ​មកវិញ​នូវ​ពាក្យ​ថា​ម៉ូតូ​អគ្គិសនី ONiON X-series

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៣ វិច្ឆិកា ២០២៣ | ១២:៣២

ចែករំលែក