ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​អនុលោមភាព​សារពើពន្ធ​ប្រភេទ «មាស» ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ៣ លើក​ជាប់ៗ​គ្នា

ធនាគារ​ពាណិជ្ជ ឈីហ្វ (ខេមបូឌា) ម.ក ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​អនុលោមភាព​សារពើពន្ធ​ប្រភេទ «មាស» ពី​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ៣ លើក​ជាប់ៗ​គ្នា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កក្កដា ២០២៤ | ០៩:១៥

ចែករំលែក