ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មវិធី​ការ​ប្រកួត​វាយសី​មិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន មិនមែន​អាជីព​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​រលូន និងភាតរភាព

កម្មវិធី​ការ​ប្រកួត​វាយសី​មិត្តភាព កម្ពុជា-ចិន មិនមែន​អាជីព​បាន​បញ្ចប់​ទៅ​ដោយ​រលូន និងភាតរភាព

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៩ កក្កដា ២០២៤ | ១៦:៤៥

ចែករំលែក