ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​ WCS បង្ហាញ​របាយការណ៍​ស្ថានភាព​សត្វព្រៃ


យោង​ទៅតាម​របាយការណ៍​ស្រាវជ្រាវ​ស្ដីពី​ស្ថានភាព​ប្រភេទ​សត្វ​សំខាន់ៗ​ក្នុង​ដែនជម្រក​សត្វព្រៃ​កែវសីមា​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​អង្គការ​សមាគម​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​កម្ពុជា (WCS) ​និង​ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​ឱ្យដឹងថា ស្ថានភាព​សត្វព្រៃ​ក្នុង​ដែនជម្រក​សត្វព្រៃ​កែវសីមា​ត្រូវបាន​រកឃើញ​ថា សត្វព្រៃ​ ៧ ​ប្រភេទ​ ក្នុង​ចំណោម​សត្វព្រៃ​ ១៣ ​ប្រភេទ​ មានការ​ថយចុះ​ក្នុង​រយៈពេល​ ១០ ​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ ខណៈ​ស្ថានភាព​សត្វព្រៃ​ចំនួន​ ៦ ​ប្រភេទ​ទៀត​ស្ថិតនៅ​ក្នុងស្ថានភាព​មាន​ស្ថិរភាព និង​កើនឡើង​។

អត្ថបទ៖ https://bit.ly/3efoC3L