| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោក សុន ឆ័យ ប្ដឹង​សារ​​ទុក្ខ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​សាល​ដីកា​សា​លា​ឧទ្ធរណ៍​ដែល​កាត់​ក្ដី​ឱ្យ​លោក​ចាញ់​ CPP ​និង​ គ.ជ.ប​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០១ កុម្ភៈ ២០២៣ | ១៣:៤៥

ចែករំលែក