| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ប្រាប់​បរទេស​ឱ្យ​បញ្ឈប់​ការធ្វើ​យុទ្ធនាការ​ប្រឆាំង​បង្ខូច​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​កម្ពុជា​ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការសាងសង់​មូលដ្ឋាន​កងទ័ព​រាម​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៣៩

ចែករំលែក