| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

វិស័យ​ធនាគារ​កម្ពុជា ​មិន​រង​ផលប៉ះពាល់​ពី​ការដួលរលំ​ធនាគារ​របស់​អាមេរិក​ឡើយ​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៤៣

ចែករំលែក