| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

កូរ៉េ​​ខាង​​ជើង​​អះ​អាង​​ថា​ ប្រជាជន​ជិត​ ៨ សែន​នាក់​​ចុះ​ឈ្មោះ​ធ្វើ​ទាហាន​ដើម្បី​​ប្រយុទ្ធ​​នឹង​​អាមេរិក​

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ០៣ សីហា ២០២៣ | ១៤:៥៩

ចែករំលែក