| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ស្លាប់ម្នាក់ និងរបួស ១៦០ នាក់ ក្នុងការតវ៉ារបស់កសិករឥណ្ឌា

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ២៣ កុម្ភៈ ២០២៤ | ១៥:១០

ចែករំលែក