| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

មនុស្ស ១៩ នាក់ស្លាប់ និងមួយចំនួនបាត់ខ្លួន ខណៈមនុស្ស ៧ ម៉ឺននាក់ត្រូវជម្លៀសក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌូនេស៊ី

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១១ មីនា ២០២៤ | ១៤:២០

ចែករំលែក