| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អ្នកស្លាប់នៅហ្គាហ្សាជាង ៣ ម៉ឺននាក់ មានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ ១៣ ០០០ នាក់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១២ មីនា ២០២៤ | ១៤:៣៧

ចែករំលែក