| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ចិនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធា ឱ្យមានលក្ខណៈប្រក្រតីក្បែរកោះតៃវ៉ាន់

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៣ មីនា ២០២៤ | ១៤:៤១

ចែករំលែក