| ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

អាមេរិកផ្តល់ជំនួយ $៣០០ លានដល់អ៊ុយក្រែន ខណៈសង្គ្រាមបន្តអូសបន្លាយ

| កាលបរិច្ឆេទបោះពុម្ពផ្សាយ ១៥ មីនា ២០២៤ | ១៤:៥០

ចែករំលែក